Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

TechNYC02-15-2017-Shana-Schnur-Photography-SSP_0450-009.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-003.jpg
TechNYC02-15-2017-Shana-Schnur-Photography-SSP_0789-029.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Events- Shana-Schnur-Photography-013.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-012.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-012IMG_2394.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-003IMG_2090.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-008IMG_2334.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Events- Shana-Schnur-Photography-007.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-002.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-010.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-001.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Events- Shana-Schnur-Photography-017.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Events- Shana-Schnur-Photography-005.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
TechNYC02-15-2017-Shana-Schnur-Photography-SSP_0450-009.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-003.jpg
TechNYC02-15-2017-Shana-Schnur-Photography-SSP_0789-029.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Events- Shana-Schnur-Photography-013.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-012.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-012IMG_2394.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-003IMG_2090.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-008IMG_2334.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Events- Shana-Schnur-Photography-007.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-002.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-010.jpg
Events- Shana-Schnur-Photography-001.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Events- Shana-Schnur-Photography-017.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Events- Shana-Schnur-Photography-005.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

show thumbnails