Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Event Ideas-Shana-Schnur-Photography-013IMG_2958-Edit.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

05_Celebration-Shana-Schnur-Photography-0100670.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Event-Shana-Schnur-Photography-019Shaine Ingamells 8-10-2013-Shana-Schnur-Photography-002.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-010IMG_2342.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

JPG-Shana-Schnur-Photography-003Event Ideas-Shana-Schnur-Photography-036.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-001IMG_1931.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-009IMG_2337.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Event-Shana-Schnur-Photography-026Jerry&ArlynWedding11-10-13-Shana-Schnur-Photography-003.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-006IMG_2252.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Event Ideas-Shana-Schnur-Photography-005IMG_6208-Edit-Edit.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Event Ideas-Shana-Schnur-Photography-013IMG_2958-Edit.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
05_Celebration-Shana-Schnur-Photography-0100670.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Event-Shana-Schnur-Photography-019Shaine Ingamells 8-10-2013-Shana-Schnur-Photography-002.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-010IMG_2342.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
JPG-Shana-Schnur-Photography-003Event Ideas-Shana-Schnur-Photography-036.jpg
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-001IMG_1931.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-009IMG_2337.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Event-Shana-Schnur-Photography-026Jerry&ArlynWedding11-10-13-Shana-Schnur-Photography-003.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Bric-09-24-2015-Shana-Schnur-Photography-006IMG_2252.jpg
 St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Event Ideas-Shana-Schnur-Photography-005IMG_6208-Edit-Edit.jpg

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

St. David's Society of The State of New York / Photo: Shana Schnur Photography,LLC

show thumbnails